fbpx

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usługi świadczonej na stronach internetowego Portalu zarejestrowanego pod domenami akademiadzwieku.pl
 2. Definicje
  1. Usługodawca – Stowarzyszenie 16 Wersów, ul. Wolska 64a/22, 01-142 Warszawa, NIP 5222856997, REGON 141029224, KRS – 00002834262.2
  2. Portal – internetowa platforma działająca pod domeną akademiadzwieku.pl
  3. Usługi – warsztaty i szkolenia muzyczne dostępne do zakupu na stronie akademiadzwieku.pl
  4. Klient – każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z płatnych Usług, posiadająca lub nieposiadająca Konta w akademiadzwieku.pl
  5. Regulamin – niniejszy regulamin ogólny korzystania z Usług udostępnianych przez Usługodawcę;
  6. Konto – miejsce w Portalu dostępne dla danego Klienta po zalogowaniu
  7. Umowa – umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. Zakup usług
  1. Prawo do skorzystania z wybranej przez Klienta Usługi wykupywane jest za pośrednictwem Portalu.
  2. Zakup za pośrednictwem Portalu jest równoznaczny z zawarciem Umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
  3. Dostęp odpłatny jest zawsze ograniczony w czasie:
   • Dostęp do kursu grupowego ograniczony jest do konkretnej, wybranej edycji;
   • Dostęp do coachingu muzycznego i innych form lekcji indywidualnych ograniczony jest do 90 dni od dnia dokonania płatności.
  4. Użytkownik może skorzystać z następujących metod płatności:
   • Płatności elektroniczne PayU
  5. Po zatwierdzeniu przez Klienta transakcji i wybraniu formy płatności, Klient zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego. Po zaakceptowaniu płatności, Klient zyskuje prawo do skorzystania z zakupionej Usługi.
  6. Dokonanie płatności wymaga uprzedniego utworzenia i aktywacji Konta.
 4. Konto
  1. Dostawca umożliwia Klientowi bezpłatną rejestrację indywidualnego Konta.
  2. Do rejestracji niezbędne jest podanie działającego adresu elektronicznego i hasła. Nazwę użytkownika stanowi podany adres elektroniczny.
  3. Rejestracja następuje w momencie potwierdzenia prawidłowego działania podanego przez Klienta adresu elektronicznego przy pomocy adresu internetowego przesłanego na podany adres elektroniczny w ramach automatycznie generowanej wiadomość e-mail.
  4. Klient zobowiązuje się do nieudostępniania swoich danych dostępowych do Portalu, tj. adresu elektronicznego i hasła, innym osobom.
  5. Konto może zostać w całości i bez uprzedzenia usunięte przez Dostawcę gdy Klient podejmuje działania, które pośrednio lub bezpośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Portalu, do których taki Klient nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Portalu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań lub Klient narusza warunki korzystania z Usługi określone niniejszym Regulaminem.
 5. Rozwiązanie Umowy
  1. Usługodawca oraz Klient mają prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy bez podania przyczyny do 72 godzin przed rozpoczęciem realizacji szkolenia będącego przedmiotem Umowy.
  2. Organizator nie zwraca wniesionej opłaty za kurs w przypadku, gdy Klient dostarczy informację o rezygnacji z udziału w terminie późniejszym niż 72 godziny przed rozpoczęciem pierwszych zajęć danego kursu.
  3. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w punkcie 5.1 Klient otrzymuje pełny zwrot poniesionej opłaty.
  4. Usługodawca ma prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy w terminie krótszym niż 72 godziny przed rozpoczęciem kursu lub szkolenia będącego przedmiotem Umowy pod warunkiem zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej jego realizację, będącej poza jego kontrolą (np. choroba wykładowcy, katastrofa naturalna, niemożliwe do przewidzenia problemy techniczne).
  5. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w punkcie 5.4 Klient otrzymuje pełny zwrot poniesionej opłaty lub jej wartość pomniejszoną o kwotę proporcjonalną do poziomu zrealizowanej już części Usługi.
 6. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Usługodawca.
  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
  3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator może udostępnić zebrane dane osobowe wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
  4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 7. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeks Cywilny.
  2. Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Portalu.
  3. Udostępnienie adresu elektronicznego oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie Użytkownikowi na podany adres elektroniczny przez Dostawcę wiadomości e-mail związanych z obsługą płatności i usług.