fbpx

Regulamin

1. Definicje

1.1. Organizator – Stowarzyszenie 16 Wersów, ul. Wolska 64a/22, 01-142 Warszawa,
NIP: 5222856997, REGON: 141029224, KRS: 0000283426;
1.2. Portal – internetowa platforma działająca pod domeną akademiadzwieku.pl;
1.3. Usługi – szkolenia muzyczne dostępne do zakupu na stronie akademiadzwieku.pl, realizowane przez Akademię Dźwięku;
1.4. Klient – uczestnik szkoleń – każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z płatnych Usług, która opłaciła cały koszt wybranej Usługi lub przynajmniej jedną ratę;
1.5. Regulamin – niniejszy regulamin ogólny korzystania z Usług udostępnianych przez Organizatora;
1.6. Umowa – umowa sprzedaży Usługi zawierana pomiędzy Klientem a Organizatorem za pośrednictwem Portalu.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z Usług świadczonych przez Organizatora, sprzedawanych za pośrednictwem internetowego Portalu zarejestrowanego pod domeną akademiadzwieku.pl

3. Zakup usług

3.1. Prawo do skorzystania z wybranej przez Klienta Usługi wykupywane jest za pośrednictwem Portalu.
3.2. Dokonanie płatności poprzez sklep internetowy na Portalu akademiadzwieku.pl wymaga uprzedniego utworzenia i aktywacji Konta.
3.3. Zakup za pośrednictwem Portalu jest równoznaczny z zawarciem Umowy pomiędzy Organizatorem a Klientem.
3.4. Użytkownik może skorzystać z następujących metod płatności:

3.4.1. Płatności elektroniczne PayU,
3.4.2. Tradycyjny przelew bankowy na konto bankowe Organizatora.

3.5. Po zaksięgowaniu opłaty Klienta za wybraną Usługę na koncie PayU lub koncie bankowym Organizatora, Klient zyskuje prawo do skorzystania z zakupionej Usługi.
3.6. Za datę opłacenia szkolenia uznajemy datę zaksięgowania wpłaty w systemie PayU lub na koncie Organizatora.
3.7. Bez względu na przewidywaną lub faktyczną liczbę obecności na zajęciach danego kursu, Klient jest zobowiązany do poniesienia pełnego kosztu wybranej Usługi.

4. Płatności ratalne – raty z Akademią Dźwięku (dostępne do 10.07.2019, zastąpione Ratami z PayU)

4.1. W wybranych przypadkach istnieje możliwość zakupu Usługi w systemie ratalnym. Oznacza to rozłożenie pełnego kosztu Usługi na dwie lub więcej płatności o wysokości proporcjonalnej do ilości rat.
4.2. W przypadku kursu Produkcja Muzyczna Od Podstaw ratalna płatność obejmuje trzy raty. Należy je opłacić odpowiednio przed 1, 7 i 13 spotkaniem wybranej edycji szkolenia.
4.3. Brak dokonania opłaty ratalnej w terminie ustalonym przez Organizatora uniemożliwia wstęp na kolejne zajęcia kursu do momentu jej uregulowania.
4.4. Dokonanie wpłaty ratalnej po ustalonym przez Organizatora terminie umożliwia wznowienie uczestnictwa w szkoleniu, jednak bez gwarancji nieodpłatnego wsparcia w nadrobieniu zaległości powstałych na skutek nieobecności na nieopłaconych zajęciach kursu. Opłata wnoszona w takiej sytuacji nie ulega zmniejszeniu.
4.5. Rezygnacja Klienta z uczestniczenia w zajęciach wybranego kursu w czasie jego trwania nie zwalnia go z obowiązku uregulowania wszystkich rat za wybraną Usługę.

5. Płatności ratalne – Raty z PayU (dostępne od 11.07.2019)

5.1 Z rat w systemie PayU może skorzystać każdy Klient opłacający Usługę wartą minimum 300 zł.

5.2 Raty z PayU to forma kredytu udzielanego za pośrednictwem systemu płatności firmy PayU, poza kontrolą Organizatora.

5.3 Warunki udzielenia i spłacania kredytu w ramach Rat z PayU reguluje osobna umowa zawierana pomiędzy Klientem a firmą PayU lub wskazanym przez nią bankiem.

5.4 Pozytywne rozpatrzenie przez system PayU wniosku złożonego przez Klienta i skuteczne otrzymanie płatności przez Organizatora jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników wybranego kursu lub kursów.

6. Termin realizacji Usługi

6.1. Prawo do skorzystania z Usługi wybranej przez Klienta jest zawsze ograniczone w czasie. W przypadku:

6.1.1. szkolenia grupowego dotyczy terminów podanych w jego opisie,
6.1.2. szkolenia indywidualnego może dotyczyć zajęć odbywających się maksymalnie 180 dni po dacie zakupu,
6.1.3. zakupu vouchera regulowany jest osobnym regulaminem dostępnym w jego opisie na Portalu.

6.2. W przypadku szkolenia grupowego nie istnieje możliwość zmiany terminu jego realizacji przez Klienta.
6.3. W przypadku szkolenia indywidualnego możliwość przeniesienia lub zmiany długości już umówionego, wybranego spotkania jest możliwa pod warunkiem dostarczenia informacji o takim zamiarze najpóźniej na 72 godziny przed jego rozpoczęciem.
6.4. Zmiana opisana w pkt 6.3 może zostać wykonana pod warunkiem dostępności w nowym terminie instruktora oraz przestrzeni warsztatowej.W przeciwnym wypadku Organizator będzie dążył do innego, polubownego rozwiązania problemu.
6.5. W przypadku dostarczenia informacji o chęci zmiany terminu szkolenia indywidualnego w terminie późniejszym niż 72 godziny przed jego rozpoczęciem, zmiana nie będzie możliwa a umówiony i opłacony pierwotny termin szkolenia indywidualnego będzie traktowany jak zrealizowany.
6.6. W przypadku zaistnienia krótkotrwałej sytuacji uniemożliwiającej przeprowadzenie konkretnego spotkania szkolenia grupowego (np. choroba wykładowcy i brak możliwości zorganizowania zastępstwa przez Organizatora), jest ono odrabiane na kolejnym planowym spotkaniu szkolenia. Jeśli kolejne spotkanie szkolenia nie zostało wcześniej wyznaczone, Organizator ustala jego termin w porozumieniu z uczestnikami zajęć i wykładowcą. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Uczestnik kursu zostanie poinformowany o tym mailowo lub telefonicznie w najwcześniejszym możliwym terminie.

7. Konto
7.1. Dostawca umożliwia Klientowi bezpłatną rejestrację indywidualnego Konta.
7.2. Do rejestracji niezbędne jest podanie działającego adresu elektronicznego i hasła. Nazwę użytkownika stanowi podany adres elektroniczny.
7.3. Rejestracja następuje w momencie potwierdzenia prawidłowego działania podanego przez Klienta adresu elektronicznego przy pomocy adresu internetowego przesłanego na podany adres elektroniczny w ramach automatycznie generowanej wiadomość e-mail.
7.4. Klient zobowiązuje się do nieudostępniania swoich danych dostępowych do Portalu, tj. adresu elektronicznego i hasła, innym osobom.
7.5. Konto może zostać w całości i bez uprzedzenia usunięte przez Organizatora gdy Klient podejmuje działania, które pośrednio lub bezpośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Portalu, do których taki Klient nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Portalu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań lub Klient narusza warunki korzystania z Usługi określone niniejszym Regulaminem.

8. Rozwiązanie Umowy
8.1. Klient ma prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy bez podania przyczyny do 96 godzin przed rozpoczęciem pierwszego spotkania szkolenia będącego przedmiotem Umowy.
8.2. Organizator ma prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy bez podania przyczyny do 72 godziny przed rozpoczęciem pierwszego spotkania szkolenia będącego przedmiotem Umowy.
8.3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Klienta, decyzja powinna zostać przekazana telefonicznie na numer kontaktowy Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres warsztaty@akademiadzwieku.pl. W przypadku rozwiązania Umowy przez Organizatora, informacja zostanie dostarczona pocztą elektroniczną, telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości SMS na dane kontaktowe podane przez Klienta.
8.4. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w punkcie 8.2 Klient otrzymuje pełny zwrot poniesionej opłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o anulowaniu kursu.
8.5. Organizator nie zwraca wniesionej opłaty za Usługę w przypadku, gdy Klient dostarczy informację o rezygnacji w terminie późniejszym niż 96 godzin przed rozpoczęciem pierwszych zajęć danego szkolenia.
8.6. Organizator ma prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy w dowolnym momencie ze względu na brak dalszej możliwości realizacji Usługi, z powodów będących poza jego kontrolą. Do takich sytuacji mogą należeć na przykład: długotrwała lub poważna choroba wykładowcy i brak możliwości organizacji zastępstwa, katastrofa naturalna, niemożliwe do przewidzenia problemy techniczne i awarie wyposażenia.
8.7. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w punkcie 8.6, Klient otrzymuje zwrot wniesionej opłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o anulowaniu kursu. Wartość zwrotu jest pomniejszana o wartość zrealizowanego już wymiaru godzinowego Usługi.

9. Dane osobowe
9.1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Portalu jest Organizator.
9.2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Portalu zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
9.3. W przypadku Klienta, który korzysta w Portalu z płatności elektronicznych, Administrator może udostępnić zebrane dane osobowe wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne w celu ich realizacji.
9.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
9.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

10. Postanowienia końcowe
10.1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeks Cywilny.
10.2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Portalu.
10.3. Udostępnienie adresu elektronicznego oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie Użytkownikowi na podany adres elektroniczny przez Organizatora wiadomości e-mail związanych z obsługą płatności i usług.