fbpx

Regulamin

1. Definicje

1.1. Organizator – ADSR Mateusz Telega, ul. Wolska 64a/22, 01-134 Warszawa, NIP: 5222834487, REGON: 361336660;
1.2. Portal – internetowe platformy działające pod domeną akademiadzwieku.pl oraz soundlab.edu.pl;
1.3. Usługi – szkolenia muzyczne stacjonarne i online, dostępne do zakupu na stronie akademiadzwieku.pl, realizowane przez Akademię Dźwięku oraz dostęp do powiązanych ze szkoleniami materiałów e-learningowych;
1.4. Klient – osoba dokonująca zamówienia Usług za pośrednictwem Portalu
1.5  Uczestnik – osoba fizyczna mająca prawo do skorzystania z płatnych Usług Organizatora;
1.5. Regulamin – niniejszy regulamin ogólny korzystania z Usług udostępnianych przez Organizatora;
1.6. Umowa – umowa sprzedaży Usługi zawierana pomiędzy Klientem a Organizatorem za pośrednictwem Portalu w momencie dokonywania płatności przez Klienta.
1.7  Platforma – platforma e-learningowa dostępna pod domeną soundlab.edu.pl
1.8  Płatność subskrypcyjna – automatyczna płatność cykliczna

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z Usług świadczonych przez Organizatora, sprzedawanych za pośrednictwem internetowego Portalu zarejestrowanego pod domeną akademiadzwieku.pl

3. Zakup usług

3.1. Prawo do skorzystania z wybranej przez Klienta Usługi wykupywane jest za pośrednictwem Portalu.
3.2. Zakup za pośrednictwem Portalu jest równoznaczny z zawarciem Umowy pomiędzy Organizatorem a Klientem.
3.3 W momencie zaksięgowania opłaty Klienta za wybraną Usługę na koncie PayU lub koncie bankowym Organizatora, Klient uzyskuje prawa przysługujące Uczestnikowi pod warunkiem braku wskazania innej osoby jako Uczestnika zajęć.
3.4 Podczas zakupu Klient może wskazać dane innej osoby jako Uczestnika zajęć. W takiej sytuacji to Klient reprezentuje Uczestnika zajęć przed Organizatorem. Zakup uprawnia do skorzystania z Usługi tylko tej osobie, która została wskazana jako faktyczny uczestnik zajęć.

3.5. W przypadku płatności jednorazowej, Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

3.5.1. Płatności elektroniczne PayU,
3.5.2. Tradycyjny przelew bankowy na konto bankowe Organizatora.

3.6. W przypadku płatności subskrypcyjnej, Klient może skorzystać z płatności kartą za pośrednictwem systemu Stripe.
3.7. Za datę opłacenia szkolenia uznawana jest data zaksięgowania wpłaty w systemie PayU lub na koncie Organizatora.
3.8. Bez względu na przewidywaną lub faktyczną liczbę obecności Uczestnika na zajęciach danego kursu, Klient jest zobowiązany do poniesienia pełnego kosztu wybranej Usługi.
3.9 Zakup kursu realizowanego w formie on-line jest równoznaczny z oświadczeniem Klienta o spełnieniu przez niego lub przez wskazanego Uczestnika warunków technicznych niezbędnych do skorzystania z wybranej Usługi. Z warunkami technicznymi można zapoznać się na stronie Najczęstsze Pytania oraz w opisie danego kursu.

3.10 Klient może zarządzać swoją subskrypcją (modyfikacja, rezygnacja, zawieszenie) za pomocą zakładki „Moje konto” na Portalu.
3.11 Dane karty kredytowej niezbędne do skorzystania z płatności subskrypcyjnej są przechowywane na serwerach operatora płatności.
3.12 Brak opłaty za kolejny okres przy jednocześnie aktywnej subskrypcji jest traktowany jako zaległość, którą niezależnie od przyczyny należy niezwłocznie uregulować. W tym czasie korzystanie z usługi subskrypcyjnej jest niemożliwe.

4. Płatności ratalne – Raty PayU

4.1 Z rat w systemie PayU może skorzystać każdy Klient opłacający Usługę wartą minimum 300 zł.
4.2 Raty z PayU to forma kredytu udzielanego za pośrednictwem systemu płatności firmy PayU, poza kontrolą Organizatora.
4.3 Warunki udzielenia i spłacania kredytu w ramach Rat z PayU reguluje osobna umowa zawierana pomiędzy Klientem a firmą PayU lub wskazanym przez nią bankiem.
4.4 Pozytywne rozpatrzenie przez system PayU wniosku złożonego przez Klienta i skuteczne otrzymanie płatności przez Organizatora jest równoznaczne ze skutecznym zakończeniem transakcji ze wszystkimi konsekwencjami opisanymi w paragrafie 3.

5. Termin realizacji Usługi

5.1. Prawo do skorzystania z Usługi przez Uczestnika jest zawsze ograniczone w czasie. W przypadku:

5.1.1. szkolenia grupowego dotyczy terminów podanych w jego opisie,
5.1.2. szkolenia indywidualnego może dotyczyć zajęć odbywających się maksymalnie 180 dni po dacie zakupu,
5.1.3. zakupu vouchera regulowany jest osobnym regulaminem dostępnym w jego opisie na Portalu.

5.2. W przypadku szkolenia grupowego nie istnieje możliwość zmiany terminu jego realizacji przez Uczestnika.
5.3. W przypadku szkolenia indywidualnego możliwość przeniesienia lub zmiany długości już umówionego, wybranego spotkania jest możliwa pod warunkiem dostarczenia przez Uczestnika do Organizatora informacji o takim zamiarze najpóźniej na 72 godziny przed jego rozpoczęciem.
5.4. Zmiana opisana w pkt 5.3 może zostać wykonana pod warunkiem dostępności w nowym terminie instruktora oraz przestrzeni warsztatowej. W przeciwnym wypadku Organizator będzie dążył do innego, polubownego rozwiązania problemu.
5.5. W przypadku dostarczenia informacji o chęci zmiany terminu szkolenia indywidualnego w terminie późniejszym niż 72 godziny przed jego rozpoczęciem, zmiana nie będzie możliwa a umówiony i opłacony pierwotny termin szkolenia indywidualnego będzie traktowany jak zrealizowany.

5.6. W przypadku zaistnienia niemożliwej do przewidzenia sytuacji uniemożliwiającej przeprowadzenie konkretnego spotkania szkolenia grupowego (np. choroba wykładowcy i brak możliwości zorganizowania zastępstwa przez Organizatora), jest ono odrabiane na kolejnym planowym spotkaniu szkolenia, a pozostałe spotkania szkolenia są proporcjonalnie opóźniane. Jeśli takie rozwiązanie nie jest możliwe z przyczyn organizacyjnych, Organizator będzie dążył do innego, polubownego rozwiązania sprawy. W każdej z opisywanych sytuacji Uczestnik kursu zostanie poinformowany o zmianach  mailowo lub telefonicznie w najwcześniejszym możliwym terminie.
5.7 W przypadku zaistnienia krótkotrwałej, niemożliwej do przewidzenia sytuacji uniemożliwiającej przeprowadzenie konkretnego spotkania szkolenia indywidualnego, Organizator będzie dążył do polubownego rozwiązania sprawy, a Uczestnik ma prawo do zrealizowania spotkania w innym terminie.

6. Konto
6.1. Organizator umożliwia Klientowi bezpłatną rejestrację indywidualnego Konta w Portalu.
6.2. Do rejestracji niezbędne jest podanie działającego adresu elektronicznego i hasła. Nazwę użytkownika stanowi podany adres elektroniczny.
6.3. Rejestracja następuje w momencie potwierdzenia prawidłowego działania podanego przez Klienta adresu elektronicznego przy pomocy adresu internetowego przesłanego na podany adres elektroniczny w ramach automatycznie generowanej wiadomość e-mail.
6.4. Klient zobowiązuje się do nieudostępniania swoich danych dostępowych do Portalu, tj. adresu elektronicznego i hasła, innym osobom.
6.5. Konto może zostać w całości i bez uprzedzenia usunięte przez Organizatora gdy Klient podejmuje działania, które pośrednio lub bezpośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Portalu, do których taki Klient nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Portalu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań lub Klient narusza warunki korzystania z Usługi określone niniejszym Regulaminem.

7. Rozwiązanie Umowy
7.1. Klient ma prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy bez podania przyczyny do 96 godzin przed rozpoczęciem pierwszego spotkania szkolenia będącego przedmiotem Umowy. Po wskazanym czasie rezygnacja nie jest możliwa.
7.2. Organizator ma prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy bez podania przyczyny do 72 godzin przed rozpoczęciem pierwszego spotkania szkolenia będącego przedmiotem Umowy.
7.3. W przypadku Usług innych niż subskrypcyjne, decyzja o rozwiązaniu Umowy przez Klienta powinna zostać przekazana telefonicznie na numer kontaktowy Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres warsztaty@akademiadzwieku.pl. W przypadku rozwiązania Umowy przez Organizatora, informacja zostanie dostarczona pocztą elektroniczną, telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości SMS na dane kontaktowe podane przez Klienta.
7.4. W przypadku Usługi subskrypcyjnej, decyzja o rozwiązaniu Umowy przez Klienta jest uznawana za dostarczoną w momencie naciśnięcia przez Klienta przycisku „Anuluj” w zakładce „Moje konto/Subskrypcje” na Portalu. W przypadku rozwiązania Umowy przez Organizatora, informacja zostanie dostarczona pocztą elektroniczną, telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości SMS na dane kontaktowe podane przez Klienta, a subskrypcja zostanie automatycznie anulowana z poziomu panelu administracyjnego Portalu.
7.5. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w punkcie 7.1 lub 7.2 Klient otrzymuje pełny zwrot poniesionej opłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o anulowaniu kursu.
7.6. Organizator nie zwraca wniesionej opłaty za Usługę w przypadku, gdy Klient dostarczy informację o rezygnacji w terminie późniejszym niż 96 godzin przed rozpoczęciem pierwszych zajęć danego szkolenia.
7.7. Organizator ma prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy w dowolnym momencie ze względu na brak dalszej możliwości realizacji Usługi, z powodów będących poza jego kontrolą. Do takich sytuacji mogą należeć na przykład: długotrwała lub poważna choroba wykładowcy i brak możliwości organizacji zastępstwa, katastrofa naturalna, niemożliwe do przewidzenia problemy techniczne i awarie wyposażenia.
7.8. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w punkcie 7.7, Klient otrzymuje zwrot wniesionej opłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o anulowaniu kursu. Wartość zwrotu jest pomniejszana o wartość zrealizowanego już wymiaru godzinowego Usługi.

8. Dane osobowe
8.1. Administratorem danych osobowych Klientów i Uczestników zbieranych za pośrednictwem Portalu jest Organizator.
8.2. Dane osobowe Klientów i Uczestników zbierane przez administratora za pośrednictwem Portalu zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Klient lub Uczestnik wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
8.3. W przypadku Klienta, który korzysta w Portalu z płatności elektronicznych, Administrator może udostępnić zebrane dane osobowe wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne w celu ich realizacji.
8.4. Klient i Uczestnik mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
8.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

9. Postanowienia końcowe
9.1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeks Cywilny.
9.2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Portalu.
9.3. Udostępnienie adresu elektronicznego oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie Użytkownikowi na podany adres elektroniczny przez Organizatora wiadomości e-mail związanych z obsługą płatności i usług.