fbpx

Statut szkoły

STATUT NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO POD NAZWĄ AKADEMIA DŹWIĘKU

niniejszy Statut został opracowany w oparciu o art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

 

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

 1. Placówka nosi nazwę Akademia Dźwięku.
 2. Siedziba placówki znajduje się w Warszawie przy ul. Wolskiej 64a/22, 01-134 Warszawa.
 3. Osobą prowadzącą placówkę jest ADSR Mateusz Telega, NIP: 5222834487, REGON: 361336660.
 4. Placówka działa na podstawie przepisów ustawy Prawo oświatowe i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652).
 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówką jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

ROZDZIAŁ II Cele i zadania placówki

 1. Akademia Dźwięku jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego dla dorosłych.
 2. Placówka prowadzi kształcenie w formach pozaszkolnych, na kursach z zakresu: produkcja muzyki, realizacja dźwięku, miks i mastering, kompozycja muzyczna, sound design.
 3. Kursy realizowane są w ramach przepisów określonych w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
 4. Placówka wykorzystuje nowoczesne rozwiązania programowo-metodyczne i organizacyjne.

 

ROZDZIAŁ III Organy placówki i zakres ich działań

 1. Osoba prowadząca placówkę, odpowiada za jej działalność i nadzoruje gospodarkę finansową.
 2. Placówką kieruje Dyrekcja Placówki, powołana przez osobę prowadzącą placówkę.
 3. Do zadań Dyrekcji Placówki należy w szczególności:
  1. nadzór nad organizowaniem pracy placówki pod względem merytorycznym i dydaktycznym,
  2. nadzór nad organizacją kształcenia,
  3. weryfikowanie i ocenianie kluczowych kompetencji kadry dydaktycznej,
  4. współpraca z kadrą dydaktyczną w ramach tworzenia i uaktualniania programów nauczania.

 

ROZDZIAŁ IV Organizacja placówki

 1. Zajęcia odbywają się w siedzibie placówki lub zdalnie.
 2. Sprawami organizacyjnymi placówki zarządza Dyrekcja Placówki.
 3. Zajęcia edukacyjne organizowane są przez cały rok kalendarzowy.

 

ROZDZIAŁ V Kadra dydaktyczna, prawa i obowiązki

 1. Kadra dydaktyczna zostaje powołana przez Dyrekcję Placówki.
 2. Zajęcia dydaktyczne prowadzą osoby, reprezentujące wysoki poziom wykształcenia i doświadczenia zawodowego.
 3. Wykładowcy posiadają umiejętności dydaktyczne.
 4. Wykładowcą może zostać osoba, która posiada:
  1. specjalistyczną wiedzę w danym zakresie,
  2. doświadczenie zawodowe,
  3. umiejętności dydaktyczno – metodyczne, tworzenia programów nauczania dla dorosłych, doboru materiałów dydaktycznych, wyboru metod nauczania, znajomość technik trenerskich,
  4. wysoką kulturę organizacyjną – punktualność, dotrzymywanie terminów,
  5. wysoką kulturę osobistą,
  6. etyczny sposób postępowania.
 5. Wykładowca ma obowiązek:
  1. dostosowania odpowiedniej metody nauczania do charakterystyki prowadzonej grupy,
  2. znajomości dostarczonych przez placówkę materiałów dydaktycznych,
  3. posiadania aktualnego stanu wiedzy w nauczanym temacie,
  4. prowadzenia zajęć zgodnie z harmonogramem nauczania,
  5. udzielania wyjaśnień i odpowiedzi w sprawach poruszanych przez słuchaczy,
  6. egzekwowania podpisów pod listami obecności oraz wszelkiej innej dokumentacji placówki.
 6. Wykładowca ma prawo do:
  1. korzystania z wyposażonej sali dydaktycznej,
  2. wsparcia administracyjnego w trakcie przygotowania i prowadzenia zajęć,
  3. otrzymania informacji o słuchaczach – poziom wiedzy, wykształcenie, dodatkowe oczekiwania,
  4. zgłaszania Dyrekcji Placówki uwag dotyczących zajęć,
  5. udziału w charakterze słuchacza w kursach organizowanych przez placówkę,
  6. uzgodnionego wynagrodzenia.

 

ROZDZIAŁ VI Słuchacze placówki

 1. Słuchaczem kursu jest osoba, która:
  1. zawarła umowę na interesujący ją kurs poprzez skuteczny zakup na stronie akademiadzwieku.pl,
  2. została skierowana na szkolenie przez zewnętrzną instytucję na mocy umowy pisemnej,
  3. zawarła umowę ustną i opłaciła kurs bezpośrednio przelewem na konto bankowe placówki w przypadku problemów technicznych związanych z zakupem za pośrednictwem strony internetowej.
 2. Słuchacz otrzymuje wszystkie informacje organizacyjne na temat kursu nie później niż 3 dni przed jego rozpoczęciem, za wyjątkiem sytuacji, gdy zapis na kurs odbył się terminie krótszym niż 72 godziny przed jego rozpoczęciem. W opisanym przypadku otrzymuje informacje najszybciej, jak jest to możliwe.
 3. Liczba miejsc na poszczególnych kursach jest ograniczona. Na etapie wstępnym określa się każdorazowo maksymalną liczbę słuchaczy biorąc pod uwagę wielkość sali dydaktycznej, w której będzie prowadzone kształcenie oraz program nauczania.
 4. O przyjęciu na listę słuchaczy decyduje kolejność zgłoszeń. Termin przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczny z terminem otrzymania zapłaty za szkolenie przez szkołę.
 5. Słuchacz ma prawo do:
  1. wnoszenie uwag dotyczących treści programów i materiałów dydaktycznych,
  2. egzekwowania realizacji programów nauczania proponowanych przez placówkę,
  3. dostępu do pomieszczenia wyposażonego w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne w czasie szkolenia, którego jest uczestnikiem,
  4. korzystania z bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
 6. Słuchacz ma obowiązek:
  1. terminowej opłaty za kurs, wynikającej z zawartej umowy,
  2. regularnego przybywania na zajęcia i podpisywania listy obecności oraz innych dokumentów, będących dokumentacją placówki,
  3. umożliwienia prowadzenia zajęć przez odpowiednie zachowanie,
  4. wykonywania poleceń wykładowcy, związanych z programem kursu,
  5. poszanowania godności osobistej wykładowcy oraz innych słuchaczy,
  6. uważnego korzystania z udostępnionego wyposażenia placówki.
 7. Skreślenie z listy słuchaczy może nastąpić na skutek:
  1. braku uiszczenia przez słuchacza opłat za uczestnictwo w kursie z godnie z zawartą umową,
  2. nieodpowiedniego zachowania, powodującego zakłócenie realizacji programu przez wykładowcę,
  3. stwierdzenia celowej dewastacji udostępnionego wyposażenia placówki.
 8. Decyzję o skreśleniu z listy słuchaczy podejmuje Dyrekcja Placówki.
 9. Skreślenie z listy słuchaczy nie powoduje zawieszenia płatności za kurs wynikających z zawartej umowy przez słuchacza na uczestnictwo w kursie, w przypadku skreślenia z listy, słuchacz ma obowiązek uiścić wszystkie opłaty wynikające z zawartej umowy na uczestnictwo.

 

ROZDZIAŁ VII Finansowanie Placówki

 1. Działalność placówki finansowana jest przez uczestników (słuchaczy) szkoleń lub inne podmioty kierujące uczestników (słuchaczy) na zajęcia edukacyjne.
 2. Dochody z działalności placówki przeznaczone są na działalność statutową osoby prowadzącej placówkę.

 

ROZDZIAŁ VIII Postanowienia końcowe

 1. Zmiany w statucie wprowadza i zatwierdza osoba prowadząca placówkę, w porozumieniu z Dyrekcją Placówki.